Algemene voorwaarden

Jiska Ogier
2023

Hoi, ik ben Jiska

In mijn werk en privé ben ik een echte verbinder. Opgeleid tot jurist breng ik mijn kennis over wet- en regelgeving in verbinding met mijn ervaring met het hebben van een fysieke handicap. In 2021 heb ik het bedrijf Jiska Ogier opgericht: een eenmanszaak gevestigd [volledige gegevens in pdf download].

Voor je liggen mijn algemene voorwaarden. Geen verborgen “kleine lettertjes”, maar duidelijke en eerlijke afspraken. Lees ze even aandachtig door.

Indien je alsnog vragen of opmerkingen hebt over deze voorwaarden, dan kun je op de volgende manier contact met mij opnemen:

E-mail: jiska@jiskaogier.nl
Telefonisch: +31 6 20903308
Schriftelijk: [volledige gegevens in pdf download]

01. Leeswijzer
Lees je “ik” of “mij”, dan verwijst dit naar de eenmanszaak Jiska Ogier, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81951949. Jiska Ogier is de opdrachtnemer.

“Jij” of “jouw” is van toepassing op jou als opdrachtgever. Jij bent de rechtspersoon of natuurlijke persoon die heeft aangegeven gebruik te willen maken van de diensten van Jiska Ogier.

De term “consument” is van toepassing op iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs-of beroepsactiviteit vallen.

Met “wij” verwijs ik in deze voorwaarden naar jou als opdrachtgever en mijzelf als opdrachtnemer.

Onder “schriftelijk” wordt in deze voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, zolang de identiteit van de verzender en de integriteit van de inhoud voldoende kunnen worden vastgesteld.

02. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op mijn aanbod, onze overeenkomst en op alle (andere) werkzaamheden die ik voor jou verricht.

Het kan natuurlijk voorkomen dat we samen andere afspraken willen maken. Deze afspraken dienen wel altijd ‘zwart op wit’ (schriftelijk dus) te worden vastgelegd. Dan weten we allebei waar we aan toe zijn. De afspraken uit de offerte hebben voorrang op deze algemene voorwaarden.

Hanteer je ook zelf algemene voorwaarden? Wees je er dan van bewust dat jouw algemene voorwaarden niet van toepassing zijn en door mij uitdrukkelijk van de hand worden gewezen.

Ben je het niet eens met een afspraak uit deze algemene voorwaarden? Laat het mij dan vooral weten. Onderhandelen is altijd een optie.

03. Mijn aanbod
Laat ik vooropstellen dat ik altijd zo transparant mogelijk probeer te zijn over wat ik voor je kan betekenen. Op mijn website kun je mijn aanbod terugvinden en geef ik je alvast een goed idee van mijn diensten.

Goed om te weten: alle oriënterende communicatie, aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk iets anders is vermeld. Wel is de geldigheidsduur van offertes beperkt tot 30 dagen na datum van verzending, tenzij een andere termijn is aangegeven. Ga je niet akkoord binnen 30 dagen? Dan vervalt het aanbod.

Prijzen in mijn aanbod zijn exclusief BTW, tenzij je een consument bent. Alle aan de consument vermelde prijzen zijn namelijk altijd inclusief BTW.

Het kan voorkomen dat ik een foutje maak. Wat dacht je van een gênante typo waardoor de prijs van EUR 2.000,- naar EUR 20, – zakt. Indien het een duidelijke fout is (in de rechtspraak wordt dit ook wel een ‘kennelijke vergissing of verschrijving’ genoemd) en dat voor jou duidelijk had moeten zijn, ben ik hier niet aan gebonden.

Besluit je na het zien van mijn aanbod dat je slechts een deel van het aanbod interessant vindt? Laat het me dan weten. Alhoewel ik niet verplicht ben om een gedeeltelijke aanvaarding van mijn aanbod te accepteren, vinden we misschien wel een middenweg.

04. Totstandkoming overeenkomst
De opdracht komt tot stand op het moment dat de offerte of het aanbod schriftelijk door jou wordt aanvaard of jij de indruk hebt gewekt dat ik kan beginnen met mijn werkzaamheden.

Mondelinge afspraken binden mij pas op het moment dat deze schriftelijk door mij zijn aanvaard.

05. Vooruitbetaling
Ik kan om een vooruitbetaling vragen. In dat geval begin ik pas met mijn werkzaamheden op het moment dat ik de vooruitbetaling heb ontvangen. Het uitblijven van betaling kan gevolgen hebben voor geschatte (oplever)termijnen. Dit komt voor jouw rekening en risico.

06. Onze samenwerking (algemene bepalingen)
Ik werk zelfstandig en autonoom aan de uitvoering van de opdracht.

Ik werk samen met één verantwoordelijk contactpersoon binnen jouw organisatie. Naast contactpersoon is deze persoon verantwoordelijk voor het aanleveren van eenduidige feedback. Deze persoon zorgt ook dat het proces volgens de afgesproken planning verloopt.

Jouw inbreng is essentieel. Je bent verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van informatie, gegevens en materialen die ik nodig heb om de opdracht te kunnen uitvoeren. Blijft inbreng ondanks één verzoek van mijn kant uit, dan is het risico dat ik een afgesproken opleverdatum niet kan halen. In dit geval moeten we een nieuwe einddatum stellen. Is dit vanuit mij niet mogelijk? Dan kan ik de opdracht tussentijds opzeggen en breng ik in ieder geval de reeds gemaakte (on)kosten en gewerkte uren in rekening.

Is onze samenwerking tot een einde gekomen? Dan hoef ik gebruikte en gemaakte materialen en bestanden niet langer voor jou te bewaren. Zorg er dus zelf voor dat je door mij aangeleverde bestanden goed bewaart.

Door mij genoemde of tussen ons overeengekomen termijnen gelden enkel als indicatietermijnen en zijn niet te beschouwen als fatale termijnen, tenzij we uitdrukkelijk iets anders zijn overeengekomen.

Ik ben ervan overtuigd dat we door het bundelen van krachten méér kunnen. Soms kies ik er dan ook voor om een derde expert in te schakelen. Ik ben niet verantwoordelijk voor het handelen (of nalaten!) van deze derde expert. En nu juridisch: artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en artikel 6:76 van ons Burgerlijk Wetboek zijn uitdrukkelijk uitgesloten, voor zover wettelijk mogelijk.

Indien ik op een door jou aangewezen locatie werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst dien te verrichten, moet je kosteloos zorg dragen voor de benodigde faciliteiten.

07. Coachingstraject (specifieke bepalingen)
Een coachingstraject bestaat uit 7 coachgesprekken van elk 90 minuten, tenzij wij iets anders hebben afgesproken.

De coachgesprekken worden gehouden op locatie. In overleg kunnen enkele sessies via Microsoft Teams worden bijgewoond. Zorg dan voor een goede internetverbinding en een goedwerkende laptop.

Jouw deelname aan een coachingstraject is persoonsgebonden. Dit betekent o.a. dat jij niet zomaar een vervanger mag aanwijzen, tenzij jij hiervoor voorafgaand toestemming aan mij hebt gevraagd.

Coaching vraagt om maatwerk. Wat er nodig is, kan per week verschillen. Ik vind het daarom essentieel dat ik de vrijheid heb om de inhoud van het coachingstraject aan te passen, wanneer ik voel dat dit de juiste beslissing is. Natuurlijk maken we dit soort beslissingen altijd in goed overleg.

Indien jij te laat op een afspraak verschijnt, houdt dit in dat jouw coachgesprek zal worden ingekort.

Je begrijpt dat het effect van coaching samenhangt met jouw eigen inzet. Je hebt als autonoom persoon zelf een verantwoordelijkheid om actie te ondernemen en opgedane kennis en ervaringen in jouw dagelijks leven toe te passen.

Het kan een keer voorkomen dat je een coachgesprek moet verplaatsten, omdat er iets tussen is gekomen. Laat het me wel zo snel mogelijk, maar uiterlijk 24 uur van tevoren weten door een appje te sturen. Binnen 24 uur geannuleerd, of is er sprake van een no show? Dan wordt het volledige bedrag voor het coachgesprek in rekening gebracht.

Ook ik kan besluiten om een coachgesprek te verplaatsen, indien ik daarvoor een goede reden heb. Natuurlijk laat ik dit zo snel mogelijk aan jou weten. In goed onderling overleg, kunnen we een alternatieve datum en tijdstip afspreken.

Tenzij anders overeengekomen, mogen gesprekken niet worden opgenomen.

08. Beëindiging van jouw coachingstraject (specifieke bepalingen)
Als je bij mij een coachingstraject afneemt, gaan we echt een commitment met elkaar aan. Tegelijkertijd kan het natuurlijk altijd gebeuren dat onze wegen eerder scheiden.

Annuleren: Wil je het traject annuleren? Dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

 • Tot twee weken voor aanvang van het eerste coachgesprek kun je kosteloos annuleren;
 • Annulering binnen twee weken t/m start van het eerste coachgesprek: 25% van de overeengekomen prijs wordt in rekening gebracht;
 • Annulering vanaf de start van het eerste coachgesprek t/m aanvang van het 3e coachgesprek: 50% van de overeengekomen prijs wordt in rekening gebracht;
 • Annulering nadat het 3e coachgesprek is aangevangen: 100% van de overeengekomen prijs wordt in rekening gebracht.

Ook ik kan ervoor kiezen om het coachingstraject tussentijds te beëindigen. Misschien klikt het gewoon echt niet of ben ik ervan overtuigd dat een ander jou beter kan helpen. Als ik het gevoel heb dat het de juiste beslissing is om onze samenwerking stop te zetten, mag ik ervoor kiezen om de overeenkomst per direct te beëindigen. Natuurlijk maak ik zo’n beslissing niet lichtvaardig (ook ik ga een commitment aan!) en stel ik je hier zo snel mogelijk van op de hoogte.

09. Workshops (specifieke bepalingen)
Samen beslissen we of de workshop online of offline zal plaatsvinden. Hebben we afgesproken dat de workshop online zal worden gehouden? Zorg dan voor een goede internetverbinding, een werkende laptop en afdoende technische kennis en/of ondersteuning. Het zou zonde zijn als de workshop rommelig verloopt omdat er technische problemen zijn.

Ik mag de locatie, datum of het tijdstip van de workshop veranderen, indien daarvoor een gegronde reden aanwezig is. Natuurlijk laat ik je dit op tijd weten. Indien het niet mogelijk is om de workshop op een later moment in te plannen, zal ik het door jou betaalde bedrag restitueren binnen 14 dagen.

Indien jij (of een deelnemer aan de workshop) geen gebruik maakt van het recht om de workshop bij te wonen, vindt er geen (gedeeltelijke) restitutie plaats van de vergoeding.

Jij en / of deelnemers dienen mijn aanwijzingen tijdens de workshop op te volgen.

Het is niet toegestaan om de inhoud van een workshop te verspreiden of verder openbaar te maken, zonder mijn voorafgaande toestemming.

10. Beëindiging van een workshop (specifieke bepalingen)
Annuleren: Wil je een workshop annuleren? Dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

 • Tot 1 maand voor aanvang van de workshop: 10% van de overeengekomen prijs wordt in rekening gebracht;
 • Annulering binnen 1 maand t/m 2 weken voor aanvang van de workshop: 30% van de overeengekomen prijs wordt in rekening gebracht;
 • Annulering binnen 2 weken voor aanvang van de workshop: 50% van de overeengekomen prijs wordt in rekening gebracht;
 • Annulering op de dag zelf: 100% van de overeengekomen prijs wordt in rekening gebracht.

11. Spreekopdrachten (specifieke bepalingen)
Samen beslissen we of de spreekopdracht online of offline zal plaatsvinden. Hebben we afgesproken dat de spreekopdracht online zal worden gehouden? Zorg dan voor een goede internetverbinding, een werkende laptop en afdoende technische kennis en/of ondersteuning. Het zou zonde zijn als de spreekopdracht rommelig verloopt omdat er technische problemen zijn.

Ik mag de locatie, datum of het tijdstip van de spreekopdracht veranderen, indien daarvoor een gegronde reden aanwezig is. Natuurlijk laat ik je dit op tijd weten. Indien het niet mogelijk is om de spreekopdracht op een later moment in te plannen, zal ik het door jou betaalde bedrag restitueren binnen 14 dagen.

Het is niet toegestaan om de inhoud van een spreekopdracht (een speech, masterclass, etc.) te verspreiden of verder openbaar te maken, zonder mijn voorafgaande toestemming.

Indien jij (of een deelnemer) geen gebruik maakt van het recht om de spreekopdracht bij te wonen, vindt er geen (gedeeltelijke) restitutie plaats van de vergoeding.

12. Beëindiging van een spreekopdracht (specifieke bepalingen)
Annuleren: Wil je een spreekopdracht annuleren? Dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

 • Tot 1 maand voor aanvang van de spreekopdracht: 10% van de overeengekomen prijs wordt in rekening gebracht;
 • Annulering binnen 1 maand t/m 2 weken voor aanvang van de spreekopdracht: 30% van de overeengekomen prijs wordt in rekening gebracht;
 • Annulering binnen 2 weken voor aanvang van de spreekopdracht: 50% van de overeengekomen prijs wordt in rekening gebracht;
 • Annulering op de dag zelf: 100% van de overeengekomen prijs wordt in rekening gebracht.

13. Beëindiging van de opdracht (algemene bepalingen)
Indien jij de opdracht, na aanvaarding daarvan, gedeeltelijk of in zijn geheel, annuleert, heb ik recht op een redelijk loon voor mijn werkzaamheden. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is volbracht of de tijd waarvoor zij is verleend, is verstreken, heb ik recht op het volledig loon van de opdracht, indien het einde van de overeenkomst aan jou is toe te rekenen en de betaling van het volledige loon, gelet op alle omstandigheden van het geval, redelijk is.

Ik kan er altijd voor kiezen om de overeenkomst, tussentijds, te beëindigen, indien ik dit wenselijk acht en zonder hiervoor schadeplichtig te zijn. Natuurlijk stel ik je hiervan op de hoogte.

De overeenkomst die is aangegaan voor onbepaalde tijd, kan door zowel jij als mij op ieder gewenst moment worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, zonder dat dit leidt tot schadeplichtigheid. Schriftelijk kunnen we andere afspraken maken.

We gaan er niet vanuit, maar het zou heel heel heel misschien kunnen gebeuren dat het niet zo goed gaat met jouw bedrijf. Er is bijvoorbeeld sprake van een faillissement, surseance van betaling (of de aanvraag daarvan), liquidatie, schuldsanering of er zijn andere omstandigheden waardoor jij niet vrijelijk meer over jouw vermogen kan beschikken. Ik mag dan de samenwerking met jou per direct beëindigen, zonder dat dit leidt tot een verplichting tot het vergoeden van schade. Bovendien zijn ook al mijn vorderingen op jou per direct opeisbaar.

14. Inspanning
Natuurlijk span ik mij in om de in het aanbod beschreven diensten te leveren. Het garanderen van resultaten doe ik echter niet. Ik heb daarom uitsluitend een inspanningsverplichting, tenzij we uitdrukkelijk iets anders zijn overeengekomen.

15. Aanvullende verzoeken, meerwerk
Uitsluitend de in het aanbod aangegeven omschrijving van de opdracht is bindend voor mij.

Mocht je een verzoek hebben dat niet binnen de afgesproken opdracht valt, dan laat ik je dit weten zodra ik het voorzie. Ik beslis zelf of ik aan het verzoek voldoe, je kunt dit niet van mij eisen. Besluit ik dat de aanvullende wens mogelijk is? Dan laat ik je weten welke extra kosten hieraan verbonden zijn, en wanneer ik deze uit kan voeren. Hierdoor kan de opleverdatum wijzigen.

Het kan natuurlijk ook zijn dat je de opdracht zelf uit wilt breiden. Je kunt bij mij hiervoor een verzoek indienen. Ik beslis zelf of ik aan dit verzoek voldoe. Zo ja, dan doe ik je een uren- of prijsvoorstel voor het aanvullende werk. Je kunt niet van mij eisen de opdracht uit te breiden.

16. Jouw investering
Mijn vergoeding bestaat uit:
a)een vaste prijs of uurtarief;
eventuele voorschotten of extra (on)kosten, zoals reiskosten, kosten voor ingeschakelde derden, locatiekosten, regeltijd e.d. die op basis van nacalculatie in rekening zullen worden gebracht.

Ik hanteer een betalingstermijn van 30 dagen na de factuurdatum. Ik stuur aan jou een (elektronische) factuur. Je stemt in met (elektronische) facturatie.

Bij langlopende opdrachten stuur ik periodiek een factuur.

Ik ga er natuurlijk vanuit dat je gewoon op tijd betaalt. Betaal je toch niet op tijd (of niet volledig)? Dan zal ik jou hierop wijzen. Je krijgt van mij dus eerst een herinnering en de mogelijkheid om het nog te betalen bedrag, binnen 14 dagen, te voldoen. Doe je ook niets met deze herinnering? Dan ben je, na het verstrijken van de extra betalingstermijn, automatisch in verzuim. Bovendien komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten (zoals kosten voor deurwaarders, juristen, incassobureaus, enzovoorts) voor jouw rekening. Voor consumenten geldt dat de hoogte van de incassokosten wordt bepaald aan de hand van de wet- en regelgeving.

Bezwaren tegen een factuur schorten jouw betalingsverplichting niet op. Je dient te betalen zonder korting, opschorting of verrekening, voor zover de wet dit toestaat.

Ik mag mijn prijzen op elk gewenst moment wijzigen. Ik zal mijn prijzen echter niet wijzigen gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur, tenzij er sprake is van een verandering van het btw-tarief. Voor consumenten geldt bovendien dat zij het recht hebben om de overeenkomst te ontbinden, indien ik besluit de prijs te verhogen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst.

17. Privacy
Ik verwerk geen persoonsgegevens anders dan ten behoeve van de uitvoering van de opdracht en / of zoals opgenomen in mijn privacyverklaring. Indien vereist sluiten wij een verwerkersovereenkomst.

18. Intellectueel eigendom
Alle door mij geleverde materialen, zoals adviezen, rapporten, werkboeken of elektronische bestanden, zijn uitsluitend bestemd voor jouw gebruik. Zonder mijn toestemming mogen deze materialen niet door jou worden verveelvoudigd (gekopieerd) of openbaar gemaakt, tenzij uit de aard van de verstrekte materialen iets anders voortvloeit of we schriftelijk iets anders zijn overeengekomen.

Ik kan jouw (bedrijfs-)naam en logo gebruiken voor promotionele doeleinden. Indien jij beelden maakt (zoals een portretfoto) tijdens de uitvoering van de opdracht, mag ik deze beelden gebruiken voor mijn eigen promotionele doeleinden.

19. Wees eerlijk
Heb je een klacht? Dat vind ik heel vervelend. Laat het mij zo snel mogelijk weten door een e-mail te sturen naar jiska@jiskaogier.nl. Ik waardeer het wanneer je een klacht over een bijeenkomst (zoals een workshop) op de dag zelf meldt, zodat ik direct kan reageren.

Binnen een week ontvang je een reactie op jouw klacht. Indien het niet mogelijk is om een inhoudelijke of definitieve reactie te geven binnen deze termijn, zal ik in ieder geval de ontvangst van jouw klacht bevestigen en krijg je van mij een indicatie van de termijn waarbinnen ik verwacht jou een reactie te kunnen geven. Wanneer ik het met je eens ben, zal ik natuurlijk zo spoedig mogelijk met een redelijke oplossing komen.

20. Mijn beperkte aansprakelijkheid
Mijn aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van een onrechtmatige daad, een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, of anderszins, is uitgesloten (tenzij anders bepaald in deze voorwaarden). Indirecte schade (zoals reputatieschade, gevolgschade, gederfde winst of gemiste besparingen) komt nooit voor mijn rekening. Schade ontstaan door (ingeschakelde) derden, komt tevens niet voor mijn rekening. Mocht ik toch aansprakelijk zijn, dan is de maximale verschuldigde vergoeding het bedrag dat door mijn verzekeraar wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico van de verzekering. Indien de verzekeraar niet overgaat tot uitkering, ben ik slechts aansprakelijk tot de factuurwaarde, met een maximum van EUR 1000,-. Voor alle overige aanspraken is de directe schade beperkt tot maximaal het bedrag dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan door jou aan mij is betaald.

De beperkingen van mijn aansprakelijkheid vervallen indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan mijn zijde.

Iedere vordering en / of claim, verjaart jegens mij binnen 12 maanden nadat de overeenkomst tot een einde is gekomen.

Een uitsluiting of beperking van mijn aansprakelijkheid in dit artikel heeft alleen werking, indien deze niet in strijd is met regels van dwingend recht.

21. Als we er echt niet uitkomen
Is er een conflict ontstaan? Dan gaan we eerst samen om de tafel zitten met een lekker kopje thee (of koffie?!) erbij om naar een oplossing te zoeken. Mochten we er echt samen niet uitkomen, dan kunnen we naar de rechter. De rechtbank Den-Haag is exclusief bevoegd om van ons conflict kennis te nemen. Als consument heb jij binnen 1 maand nadat ik mij schriftelijk op de bevoegdheid van de rechtbank Den-Haag heb beroepen, de mogelijkheid om te kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter, ter beslechting van ons geschil.

Op onze overeenkomst(en) en deze algemene voorwaarden is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing.